Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4420/TCHQ-KTTT

V/v: Bổ sung hồ sơ để xem xét xử lý việc truy thu thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Đ/c Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

- Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên

(115 Nguyễn Thiện Thuật, thị xã Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3407/HQHP-KTSTQ ngày 11/6/2007 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc trong việc giải quyết khiếu nại truy thu thuế các lô hàng nhập khẩu mặt hàng Suprasec 2412 của Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế trong thời gian chờ xử lý. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

* Để có cơ sở xem xét, xử lý truy thu thuế theo đề nghị của Cục Hải quan Hải Phòng; Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng bổ sung một số hồ sơ, bao gồm:

1/ Biên bản kiểm tra sau thông quan của Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

2/ Quyết định truy thu thuế số 02/QĐ-Tr.T ngày 12/01/2007 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng;

3/ Các tờ khai (bản sao y) đã áp mã mặt hàng Suprasec 2412 vào 29291000, thuế suất 5% và 39095000, thuế suất 0% phát sinh trong thời gian Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị truy thu thuế;

4/ Các tài liệu chứng minh doanh nghiệp có (hoặc không) đủ điều kiện quy định tại công văn số 2568/TCHQ-GSQL ngày 11/5/2007;

5/ Các tài liệu khác liên quan đến việc đề nghị truy thu thuế đối với Công ty.

* Do việc phân loại mặt hàng còn có ý kiện khác nhau; Vì vậy, căn cứ quy định tại Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ; Tổng cục Hải quan đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cân nhắc để áp dụng hoặc chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 43 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP nêu trên đối với Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên; với một số điều kiện sau đây:

- Công ty phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện quyết định cuối cùng của Tổng cục Hải quan về số nợ thuế tồn đọng nêu trên.

- Ngoài số nợ theo quyết định truy thu số 02/QĐ-Tr.T ngày 12/01/2007, Công ty không có khoản nợ thuế quá hạn nào khác và Công ty đáp ứng đủ điều kiện để được nhập khẩu hàng hóa.

- Hàng hóa nhập khẩu phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An