Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4417/VPCP-QHQT
V/v ký hiệp định đánh thuế hai lần với Brunei Darussalam

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Tờ trình số 10366/BTC -TCT ngày 03 tháng 8 năm 2007) về việc ký Hiệp định đánh thuế hai lần và Ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và Brunei Darussalam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo của Hiệp định nêu trên và giao lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký các Hiệp định này với đại diện có thẩm quyền của Brunei Darussalam.

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm,
 Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc,
 PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KTTH,
 Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b).16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc