Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4417/TM-ĐT
V/v nhập khẩu một số cấu kiện thay thế trong thời hạn bảo hành theo Hợp đồng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Trung tâm Quản lý bay Dân dụng Việt Nam

Trả lời đề nghị của Trung tâm Quản lý bay nêu tại công văn bản số 1055/QLB ngày 26 tháng 9 năm 2003 về việc xin cấp giấy phép nhập khẩu một số cấu kiện để thay thế cho bộ phận tương ứng bị hư hỏng trong thời hạn bảo hành theo Hợp đồng đã ký, trị giá 25.900 EUR.
Bộ Thương mại có ý kiến như sau:
Căn cứ quyết định số 91/TTg ngày 13 tháng 11 năm 1992 của Chính phủ về Quản lý nhập khẩu thiết bị lẻ bằng nguồn vốn ngân sách thì Bộ Thương mại chỉ xem xét, phê duyệt hợp đồng nhập khẩu thiết bị, máy móc nếu trị giá đơn vị máy từ 100.000 USD trở lên hay tổng trị giá hợp đồng trên 500.000 USD.
Do vậy, đề nghị Trung tâm Quản lý bay Dân dụng Việt Nam làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan để được giải quyết thủ tục nhập khẩu phụ tùng, cấu kiện để thay thế cho thiết bị ra đa giám sát đặt tại sân bay Cà Mau.
Thông báo để Trung tâm được biết và thực hiện.
 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Chung