Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4416/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện Thông báo 271/TB-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông báo số 217/TB-BTC ngày 01/8/2007 (gửi kèm), Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai đến các đơn vị hải quan cửa khẩu thực hiện:

Giải quyết thủ tục và thông quan đối với các loại thực phẩm và một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nhập khẩu ngay trong ngày làm việc, nếu những hàng hóa này đáp ứng đủ điều kiện nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4416/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông báo 271/TB-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4416/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản