Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4415/TCT-KK
V/v: cấp mã số thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 13423/CT/KK&KTT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội đề ngày 24/9/2007 về việc cấp mã số thuế cho văn phòng Điều hành Santos Việt Nam PTy Ltd, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 – Phần thứ nhấtĐiểm 1 – Mục II – Phần thứ tư Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/06/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí quy định:

“ Đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hoạt động phân chia sản phẩm, người Điều hành chịu trách nhiệm thay mặt các bên nhà thầu kê khai, nộp thuế (dưới đây gọi chung là đối tượng nộp thuế).

… Đối với hợp đồng dầu khí ký dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm và hợp đồng Điều hành chung: người Điều hành hoặc công ty Điều hành chung phải kê khai đầy đủ các bên nhà thầu tham gia hợp đồng dầu khí vào bảng kê các đơn vị trực thuộc …”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Santos Việt Nam PTy Ltd (Santos), Công ty TNHH Singapo Petroleum Sông Hồng Việt Nam hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng chia sản phẩm dầu khí, hợp đồng phân chia sản phẩm giao cho Santos là người Điều hành thì Santos được cấp mã số thuế và chịu trách nhiệm thay mặt các bên nhà thầu kê khai nộp thuế. Santos có trách nhiệm phải kê khai đầy đủ các bên nhà thầu tham gia hợp đồng dầu khí vào bảng kê các đơn vị trực thuộc kèm theo tờ khai đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nộp biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Điều hành SANTOS
- Lưu VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến