Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4414/VPCP-NN
V/v chính sách bồi thường thiệt hại tái định cư Dự án vay vốn WB nâng cấp đô thị

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính.
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư Dự án nâng cấp đô thị với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (công văn số 3779/UB.ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2003), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc thống nhất với Ngân hàng Thế giới về chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tái định cư Dự án nâng cấp đô thị thuộc các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nam Định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quy định trước ngày 30 tháng 9 năm 2003.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự