Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4410/VPCP-QHQT
V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án Viện CNTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Công nghiệp.
- Bộ Tài chính;

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5191 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 8 năm 2003), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp 28 hạng mục thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và thí nghiệm của dự án “Tăng cường năng lực Viện Công nghiệp thực phẩm” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Bộ Công nghiệp tổ chức tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị này theo quy định hiện hành

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự