Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4410/TCHQ-KTTT

V/v: Xem xét ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

- Công ty CN nặng & XD Hàn Việt HANVICO

(933 Tôn Đức Thắng – Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2007 020/HVC-HQ ngày 30/7/2007 của Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO về việc xin ân hạn thuế đối với hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty, thực hiện theo công văn số 2342/TCHQ-KTTT ngày 27/4/2007 của Tổng cục Hải quan, Công ty đã phối hợp cùng với Cục Hải quan Hải Phòng thanh khoản dứt điểm các khoản nợ thuế, nợ phạt chậm nộp thuế (bao gồm: nợ thuế là: 5.800.220.603 đồng; nợ phạt chậm nộp là: 3.053.939.370 đồng và các khoản phạt khác đã thanh toán dứt điểm) và hiện nay Công ty không có nợ phát sinh nào khác ngoài các khoản nợ trong hạn.

Để xét ân hạn thuế cho doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, đối chiếu nếu Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO đáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm a khoản 4, Điều 42- Luật quản lý thuế thì được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An