Hệ thống pháp luật
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4408/TCHQ-KTTT

V/v: Xử lý phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX XNK dịch vụ và đầu tư Việt Thái
(270 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội)

Trả lời công văn số 96/VTC ngày 26/7/2007; 89/VTC ngày 17/7/2007 của Công ty TNHH sản xuất XNK dịch vụ và đầu tư Việt Thái về việc xin xóa phạt chậm nộp.  Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 19/7/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4083/TCHQ-KTTT yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng xử lý dứt điểm số nợ phạt của đơn vị. Vì vậy đề nghị Công ty TNHH sản xuất XNK dịch vụ và đầu tư Việt Thái liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết cụ thể. 

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết.

  

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Lưu VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4408/TCHQ-KTTT về xử lý phạt chậm nộp do Tổng Cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4408/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản