Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4402/VPCP-QHQT
V/v Danh mục dự án đề nghị SIDA (Thụy Điển) tài trợ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5018/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 7 năm 2007) và ý kiến của Bộ Nội vụ (công văn số 1558/BNV-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2007); Bộ Tài chính (công văn 6741/BTC-TCĐN ngày 22 tháng 5 năm 2007); Bộ Ngoại giao (công văn số 1821/BNG-CÂu2 ngày 31 tháng 5 năm 2007) về việc trình danh mục dự án đề nghị SIDA Thụy Điển tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa dự án "Tiếp tục phát triển Thống kê Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Cải cách hành chính" vào danh mục các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Thụy Điển. Tổng kinh phí dự án là 18,3 triệu SEK trong đó viện trợ không hoàn lại của SIDA là 15 triệu SEK, vốn đối ứng tương đương 3,3 triệu SEK. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm (2007-2010) với cơ chế tài chính áp dụng đối với dự án cấp phát ngân sách hành chính sự nghiệp.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc,  Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4402/VPCP-QHQT về việc danh mục dự án đề nghị SIDA (Thụy Điển) tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4402/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 08/08/2007
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản