Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4401/VPCP-QHQT
V/v chuyển nhượng vốn của Công ty liên doanh dược phẩm Shinpoong Deawoo

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5106 BKH/KCN&KCX ngày 22 tháng 8 năm 2003) về việc giải quyết dứt điểm việc chuyển nhượng vốn trong Công ty liên doanh dược phẩm Shinpoong Deawoo Việt Nam; tiếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4281/VPCP-QHQT ngày 1 tháng 9 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân chỉ đạo Công ty Dược phẩm Trung ương 2 (Codupha) thực hiện việc chuyển nhượng vốn giữa các Bên liên doanh theo đúng tinh thần các Bên đã thoả thuận trước khi Thủ tướng Chính phủ đi thăm Hàn Quốc (15/9/2003), xử lý dứt điểm việc chuyển nhượng vốn của Công ty liên doanh, không để sự việc nói trên trở thành vấn đề phức tạp, vừa ảnh hưởng đến quan hệ hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc vừa tác động bất lợi đến môi trường đầu tư của nước ta.

2. Yêu cầu Ngân hàng Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh (VCB HCM) kiểm điểm việc tư vấn phiến diện, gây rối trong việc xử lý vụ việc vốn đã phức tạp.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự