Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.
    BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4399/TCHQ-GSQL

V/v: Xác định xuất xứ hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 719/HQHP-PNV ngày 28/6/2007 của Cục Hải quan Long An về vướng mắc xác định xuất xứ hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 23 Luật Hải quan sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định người khai hải quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình. Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan chịu trách nhiệm về xuất xứ của lô hàng. Trong trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ nghi ngờ về xuất xứ của lô hàng xuất khẩu sẽ tiến hành kiểm tra xác định xuất xứ của hàng hóa đó.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện./.

  

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc