Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4393/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục nhập khẩu hàng viện trợ

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2068/HQTP-NV ngày 24/07/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm III.1.a, Mục 3, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì hàng hóa nhập khẩu dưới dạng hàng viện trợ nhân đạo có Giấy xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính được quản lý theo loại hình tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có Giấy xác nhận viện trợ nhưng không nhập khẩu trực tiếp mà mua qua một Công ty xuất nhập khẩu trong nước mua từ nước ngoài vào, làm thủ tục nhập khẩu theo đúng chủng loại, trị giá quy định trên Giấy xác nhận viện trợ do Bộ Tài chính cấp cũng được quản lý theo loại hình tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4393/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu hàng viện trợ do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4393/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản