Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4390/TM-ĐT
V/v điều chỉnh miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty Men thực phẩm Mauri-La Ngà
(La Ngà, Định Quán, Đồng Nai)

 

Trả lời đề nghị của Công ty Men thực phẩm Mauri-La Ngà tại văn bản số 179/03/CV-MRLN-HCM ngày 18 tháng 9 năm 2003 về việc điều chỉnh văn bản miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Xét giải trình của Công ty tại văn bản dẫn trên; Bộ Thương mại điều chỉnh số lượng nguyên liệu được miễn thuế nhập khẩu tại văn bản số 0384TM/ĐT ngày 24 tháng 1 năm 2003 như sau:

Tên nguyên liệu

Số thứ tự tại văn bản 0384 TM/ĐT

Số lượng/trị giá sau điều chỉnh

- Emulsifiers/Stabilzers

I.1

240 Tấn

- Ascorbic Acid

III.3

117.000USD

Tổng trị giá nguyên liệu được miễn thuế nhập khẩu tại văn bản 0384TM/ĐT không thay đổi.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự