Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4378/VPCP-QHQT
V/v ký các văn kiện hợp tác văn hóa với In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin tại văn bản số 2804/BVHTT-HTQT ngày 03 tháng 8 năm 2007 về việc ký các văn kiện hợp tác văn hóa ngày 03 tháng 8 năm 2007 về việc ký các văn kiện hợp tác văn hóa với phía In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin; tiếp theo văn bản số 926/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ trên lĩnh vực hợp tác văn hóa với phía In-đô-nê-xi-a, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thay mặt Chính phủ ta ký Nghị định hợp tác văn hóa Việt Nam - Phi-líp-pin với đại diện có thẩm quyền của Phi-líp-pin và ký Bản Ghi nhớ hợp tác văn hóa Việt Nam - In-đô-nê-xi-a với đại diện có thẩm quyền của In-đô-nê-xi-a nhân dịp Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a vào thời gian tới.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại để tiến hành ký kết các văn kiện trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
 Trần Quốc Toản, các vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy