Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4371/TCHQ-GSQL

V/v: Thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài.

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời công văn số 236/HQKH-NV ngày 25/4/2007, trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra thực tế của Vụ Giám sát quản lý tại Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với việc sửa chữa tàu biển cho nước ngoài:

Căn cứ Luật Thương mại và điểm XI, mục 2, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin thực hiện theo loại hình gia công cho thương nhân nước ngoài quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính. Do đặc thù của việc sửa chữa tàu biển, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

1.1. Về hợp đồng sửa chữa tàu biển:

Trong hợp đồng sửa chữa tàu biển hoặc phụ lục hợp đồng phải thể hiện rõ:

- Việc cung cấp vật tư, linh kiện, phụ tùng để sửa chữa tàu biển (do chủ tàu cung cấp toàn bộ hay chủ tàu cung cấp một phần, phần còn lại Công ty Huyndai Vinashin tự mua).

- Việc thanh toán phải thể hiện rõ tiền công sửa chữa tàu biển, tiền vật tư, linh kiện, phụ tùng do Công ty Huyndai Vinashin mua để sửa chữa tàu biển (nếu có).

- Nếu chủ tàu ủy quyền cho Đại lý hãng tàu làm thủ tục nhập khẩu vật tư, linh kiện, phụ tùng do chủ tàu cung cấp để sửa chữa tàu thì trong hợp đồng chữa tàu hoặc phụ lục bổ sung phải thể hiện rõ tên đại lý hãng tàu được ủy quyền; tên vật tư, phụ tùng, linh kiện ủy quyền cho đại lý hãng tàu làm thủ tục nhập khẩu.

Các phụ lục bổ sung hợp đồng sửa chữa tàu biển, Công ty phải nộp cho cơ quan Hải quan đúng theo quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính.

1.2. Về thủ tục hải quan:

- Từ nay trở đi, đối với tàu biển từ nước ngoài đưa vào sửa chữa, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh thì làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình gia công.

Tàu biển sau khi sửa chữa xong làm thủ tục xuất khẩu theo loại hình gia công rồi mới làm thủ tục xuất cảnh. Sau khi tàu xuất cảnh xác nhận thực xuất trên tờ khai xuất khẩu.

- Linh kiện, phụ tùng do chủ tàu nước ngoài cung cấp thực hiện theo loại hình gia công.

- Vật tư, phụ tùng, linh kiện do Công ty Huyndai Vinashin tự mua từ nước ngoài để sửa chữa cho tàu biển nước ngoài thực hiện theo loại hình SXXK.

- Sản phẩm gia công là tàu biển đã sửa chữa; 01 tàu là một đơn vị sản phẩm gia công; định mức đăng ký trên một bảng đăng ký là nguyên liệu, vật tư, linh kiện đưa vào sửa chữa cho 01 tàu.

- Về thanh khoản: Thực hiện theo từng tàu. Tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công là tờ khai xuất khẩu tàu biển sau khi sửa chữa. Hạt Nix được coi là vật tư tiêu hao sử dụng để gia công sửa chữa tàu biển và thực hiện chính sách thuế theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Đối với phế liệu thu được trong quá trình gia công sửa chữa tàu biển: nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ chính sách quản lý xuất nhập khẩu, chính sách quản lý thuế theo quy định hiện hành như đối với hàng nhập khẩu.

2. Qua kiểm tra việc làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công, hàng SXXK tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa cho thấy vẫn còn một số bước của quy trình các Chi cục Hải quan làm chưa đúng quy định như tiếp nhận định mức, thanh khoản. Vì vậy, yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc chấn chỉnh ngay những sai sót nêu tại Biên bản làm việc ngày 16/7/2007, tiến hành phúc tập lại hồ sơ đã làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu để phát hiện sai sót và xử lý kịp thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế (BTC);

- Cục KTSTQ;

- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết, t/hiện);

- Công ty Huyndai Vinashin

(Số 1, Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa);

- Trang Website Hải quan;        

- Lưu VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc