Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4347/VPCP-KG
V/v Sửa đổi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2721/BTNMT-BVMT ngày 13 tháng 7 năm 2007 về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ KTTH, CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản