Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4321/VPCP-CN
V/v Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 929/ĐS-KHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3833/BKH-QLĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007) về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương tiếp tục làm việc với phía Nhật Bản về việc Nhật Bản hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn quốc tế có trình độ và kinh nghiệm phù hợp lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc thống nhất quy trình tuyển chọn nhà thầu tư vấn. Trong tháng 8 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đàm phán này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CN (3).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy