Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4288/VPCP-DK
V/v điều chỉnh một số nội dung Hợp đồng Đường ống Nam Côn Sơn

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 3783/DKVN-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5099/BKH-QLĐT ngày 18 tháng 7 năm 2007), Công nghiệp (công văn số 3494/BCN-NLDK ngày 26 tháng 7 năm 2007) về việc điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: CN, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK, (4) MT. (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy