Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4282/VPCP-QHQT
V/v quan hệ kinh tế - thương mại với Ôxtrâylia.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5274/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 7 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kết quả kỳ họp thứ 7 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Ôxtrâylia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại công văn nói trên.

2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy đàm phán khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ôxtrâylia/Niu Di-lân.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực xem xét, xử lý đề nghị của các ngân hàng Ôxtrâylia về việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

4. Các Bộ: Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục trao đổi và giới thiệu cho các doanh nghiệp Ôxtrâylia chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét và sửa đổi các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cho phù hợp với các yêu cầu mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc