Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4271 TM/ĐT
V/v nhập khẩu uỷ thác thiết bị

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Công ty phát triển kỹ thuật và đầu tư tại công văn số 81/CV-ITD ngày 15/9/2003 về nhập khẩu thiết bị;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công nghiệp tại các văn bản:

- Quyết định số 167/QĐ-KHĐT ngày 03/8/1999 về việc phê duyệt dự án đầu tư Phòng thí nghiệm công nghệ tia nước áp suất cao của viện máy và dụng cụng công nghiệp và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp số 2205/QĐ-KHĐT ngày 30/9/1999 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án “Đầu tư Phòng thí nghiệm công nghệ tia nước áp suất cao” của Viện máy và dụng cụ công nghiệp.

- Quyết định số 1611/QĐ-CLH ngày 08/7/2003 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 4b thuộc Dự án đầu tư phòng thí nghiệm công nghệ tia nước áp suất cao của Viện máy và Dụng cụ công nghiệp.

- Quyết định số 2144/QĐ-CLH ngày 28/8/2003 phê duyệt Hợp đồng số 2107/ITD-IL/2003 ngày 21/07/2003 ký giữa Công ty phát triển kỹ thuật và đầu tư với Công ty IBI-Ingenieurbuero e.K (IBI)- CHLB Đức;

Căn cứ Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu số 1007/HĐUT/2003 ngày 15/07/2003 ký giữa Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (IMI Holding) và Công ty phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD);

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Công ty phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD) được nhập khẩu uỷ thác cho Viện máy và Dụng cụ công nghiệp một hệ thống thiết bị bằng tia nước áp suất cao, mới 100% sản xuất tại UE năm 2003 thuộc Hợp đồng số 2107/ITD-IL/2003 ngày 21/07/2003 ký giữa IBI Ingenieurbuero e.K (IBI)- CHLB Đức.

Tổng giá trị Hợp đồng: 134.700 EuRo giao CIF cảng Hải Phòng.

2. Việc nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Văn bản này có giá trị đến 31/03/2004./.

 

 

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ