Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4269/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận 46 hạng mục trang thiết bị Y tế

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Y tế,
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5021/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 7 năm 2007) về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận 46 hạng mục trang thiết bị y tế trong khuôn khổ Dự án "Phòng khám bệnh hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc" giai đoạn III, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận 46 hạng mục trang thiết bị y tế (theo danh sách kèm theo) trong khuôn khổ Dự án "Phòng khám hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc" giai đoạn III do Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c) ;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: VX, TH,
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4269/VPCP-QHQT về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận 46 hạng mục trang thiết bị Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4269/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/08/2007
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản