Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4263/TM-MN
V/v trả lời công văn số 4416/VPCP-NN về thay thếhình thức cấp vải không thu tiền cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Văn Phòng Chính Phủ

Trả lời công văn số 4416/VPCP-MN ngày 10-9-2003 của Văn Phòng Chính Phủ v/v thay thế hình thức hỗ trợ cấp vải không thu tiền cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại nhất trí với kiến nghị trong Tờ trình số 760/UBDT-CSDT ngày 4-9-2003 của Uỷ ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế hình thức hỗ trợ cấp vải không thu tiền cho đồng bào thiểu số ở Tây Nguyên, và đề nghị bổ sung thêm vào Điều 1, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Các đối tượng được hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi thay thế cấp vải theo QĐ này vẫn được mua giống cây trồng, vật nuôi được trợ giá, trợ cước theo quy định tại Nghị định số 20/1998/NĐ-CP và Nghị định số 02/2002/NĐ-CP của Chính phủ”.

Đề nghị Văn Phòng Chính Phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ