Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4261/VPCP-QHQT
V/v Đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5183/BKH-QLĐT ngày 20 tháng 7 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về những nội dung còn khác biệt giữa pháp luật đấu thầu của Việt Nam và quy định của WB theo các nội dung được đề cập tại văn bản số 4295/BKH-QLĐT ngày 26/6/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo kết quả và phương án xử lý thích hợp lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2007.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2985/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTT CP (để b/c)
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc