Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4209 TCHQ/KTTT
V/v thuế hàng xuất khẩu bị trả lại

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH Thương mại Sông Tiền
Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang
 - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh
 - Cục Hải quan Cần Thơ

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số ST04 ngày 22/7/2004 của Công ty TNHH Thương mại Sông Tiền về việc không thu thuế nhập khẩu lô hàng nghêu thịt luộc đông lạnh xuất khẩu tái nhập trở lại do kém chất lượng, về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng đã xuất khẩu sau đó tái nhập trở lại:

Căn cứ Điểm 1.k Mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 151/1999/TT/BTC ngày 30/12/1999 sửa đổi điều kiện về thời gian xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) nhập khẩu quy định tại Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì: Hàng xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu với điều kiện:

+ Hàng được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 1 (một) năm kể từ ngày thực tế xuất khẩu;

+ Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài;

+ Hàng nhập khẩu trở lại Việt Nam phải cùng cửa khẩu đã nhập khẩu hàng hoá đó;

Tuy nhiên để phù hợp với thực tế của hoạt động XNK, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo xử lý thuế được chính xác, ngày 2/10/2001 Bộ Tài chính đã có công văn số 9363 TC/TCT hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất không cùng cửa khẩu. Theo hướng dẫn tại công văn này thì trường hợp làm thủ tục xuất khẩu và tái nhập cho lô hàng hoá tại các địa điểm khác nhau (không cùng một cửa khẩu), song đều trực thuộc một Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì được xét hoàn thuế xuất khẩu (nếu có) hoặc không phải nộp thuế nhập khẩu nếu đảm bảo được các yêu cầu sau:

+ Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản xác nhận lý do chính đáng của việc làm thủ tục hải quan tại các địa điểm khác nhau, phù hợp với quy định về làm thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Đảm bảo kiểm tra được hàng tái nhập khẩu trở lại là hàng đã xuất khẩu.

+ Các điều kiện khác thực hiện theo quy định tại 1.k Mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 151/1999/TT/BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính về điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được xét hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại.

2- Trường hợp lô hàng xuất khẩu bị nhập khẩu trở lại của Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục và hồ sơ như hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên khi tái nhập khẩu thì không phải nộp thuế nhập khẩu.

3- Đối với số hàng hoá bị hao hụt trong quá trình tái chế để tái xuất khẩu;

Do lô hàng nghêu thịt luộc xuất khẩu đã tái nhập khẩu trở lại, khi tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu do vậy khi tái xuất khẩu không phải hoàn thuế.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ căn cứ hướng dẫn công văn này và hồ sơ cụ thể để giải quyết cho doanh nghiệp. Trong quá trình giải quyết có vướng mắc báo cáo cụ thể về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An