Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4208/TCT-PCCS
V/v Khấu trừ thuế GTGT đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Hà nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian vừa qua, Cục Thuế một số địa phương và đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm có đề nghị xử lý một số vướng mắc về chính sách thuế và sử dụng hóa đơn liên quan đến việc bồi thường bảo hiểm cho khách hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Điểm 2, Mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh bảo hiểm chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí bồi thường bảo hiểm đối với những khoản chi có hóa đơn GTGT”.

Tại Điểm 6.1c, Mục II Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng hướng dẫn: “Doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn GTGT mua vào theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC”.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, các Công ty bảo hiểm chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn GTGT mua vào và ghi theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua là Công ty bảo hiểm.

Trường hợp Công ty bảo hiểm ủy quyền cho khách hàng có tài sản được bảo hiểm đi sửa chữa (việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật), hóa đơn sửa chữa tài sản ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty bảo hiểm, đúng số tiền bảo hiểm chấp nhận bồi thường thì Công ty bảo hiểm được sử dụng hóa đơn này để làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt
(35 Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
(tầng 8 số 141 Lê Duẩn, Hà Nội);
- Công ty cổ phần Bảo Minh Hà Nội
(74 Ngô Quyền, Hà Nội);
- Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico)
(532 Đường Láng, Hà Nội);
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương