Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4198/ TM-AM
V/v chính thức công bố giảm thuế hàng dệt may xuất xứ EU

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trong bản thoả thuận về điều chỉnh Hiệp định hàng dệt may ký kết giữa hai bên ngày 15/02/2003, phía Việt Nam đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu hàng dệt may có xuất xứ từ các nước thành viên thuộc Liên minh Châu Âu (tại phụ lục 2 của thoả thuận và được chi tiết hoá bằng phụ lục số 3 của dự thảo Hiệp định dưới hình thức thư trao đổi về thương mại hàng dệt may...).

Để hoàn thành các thủ tục đưa Hiệp định vào hiệu lực, cho phép Việt Nam sử dụng khoản hạn ngạch tăng thêm cho năm 2003 như đã thoả thuận, phía Liên minh châu Âu đề nghị ta chính thức công bố việc giảm thuế nói trên.
Căn cứ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 228/CP-QHQT ngày 17/03/2003 và theo thoả thuận ngày 15/02/2003 được chuyển thành Hiệp định dưới dạng thư trao đổi như nói ở trên, Bộ Thương mại trân trọng đề nghị quý Bộ có văn bản chính thức về việc giảm thuế cho hàng dệt may EU năm 2003 để Bộ Thương mại có cơ sở gửi công hàm thông báo cho Liên minh châu Âu theo đề nghị của họ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu