Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4104/TCHQ-KTTT
V/v giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Công ty Liên doanh thang máy SGE - Schindler
 - Cục Hải quan Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1208/CVT1 ngày 12/8/2004 của Công ty liên doanh thang máy SGE-Schindler, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty liên doanh thang máy SGE- Schindler MST: 0300798220 hiện có nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Hà Nội số tiền 444.323.000 đồng. Đây là số nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ xây dựng công trình Nhà ga T1 - Sân bay quốc tế Nội Bài.

Căn cứ công văn số 427/CP-KTTH ngày 24/4/1999 của Chính phủ về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với vật tư thiết bị nhập khẩu xây dựng Nhà ga T1 Nội Bài.

Căn cứ công văn 10215TC/TCT ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu, GTGT dự án Nhà ga T1.

Căn cứ công văn 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Trong thời gian chờ giải quyết thủ tục thi thu, ghi chi, để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hoá đến 31/12/2004, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác; đồng thời không để phát sinh nợ mới.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hà Nội khẩn trương thống kê số thuế nhập khẩu phát sinh theo từng tờ khai hải quan đối với các lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu cho dự án xây dựng Nhà ga T1 và gửi về Vụ đầu tư - Bộ Tài chính để làm thủ tục ghi thu ghi chi cho công ty theo tinh thần công văn số 10215TC/TCT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh thang máy SGE-Schindler biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An