Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4096/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 06  tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 2
( Đ/c: Đường Tây Thành, phường Quang Trung, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 518/CTCPQLĐS2 -TC-HC ngày 25/10/2007 của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 2 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty cổ phần vận dụng thang lương, bảng lương nhà nước quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì nguyên tắc và điều kiện để nâng bậc lương cho người lao động thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 12/TT-BLĐTBXH ngày 30 /05/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động  trong doanh nghiệp nhà nước. Riêng về điều kiện để xét nâng bậc lương hàng năm đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ nay được sửa lại như sau: có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp ít nhất 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) thấp hơn 2,34, có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 2.34 trở lên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 2 được biết để vận dụng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân