Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4040 TCHQ/KTTT
V/v Thủ tục tính và thu thuế, giải quyết Thủ tục miễn thuế hàng dự Hội chợ triển lãm

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 311/VF-GN1 ngày 6/7/2004 của Công ty vận tải và Thuê tàu Hà Nội về thuế đối với hàng tham dự hội chợ Triển lãm.

Để đảm bảo giải quyết thủ tục miễn thuế, tính thuế và thu thuế đối với hàng tham dự Hội chợ triển lãm đúng quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tổ chức hội chợ giám sát việc nhập khẩu hàng hoá để tham dự hội chợ triển lãm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và thực hiện:

- Đối với những hàng hoá tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký làm hàng quà biếu tặng cho khách thì xác nhận số đã thực biếu tặng gửi Tổng cục Hải quan để xét miễn thuế theo quy định trong thời gian sớm nhất.

- Đối với hàng hoá tham dự hội chợ triển lãm không đăng ký là hàng quà biếu tặng cho khách thì tính thuế chi tiết cho từng mặt hàng, yêu cầu doanh nghiệp phải tái xuất khi kết thúc hội chợ. Trường hợp được phép để lại tiêu thụ tại thị trường Việt Nam không phải tái xuất thì yêu cầu nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An