Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4013/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ phụ cấp đối với người lao động làm việc tại các trạm quản lý đường sông

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 3328/BGTVT-TCCB ngày 01/06/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14382/BTC-PC ngày 25/10/2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thống nhất với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải áp dụng chế độ phụ cấp thu hút; phụ cấp độc hại, nguy hiểm và phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công nhân, nhân viên trực tiếp làm việc tại các Trạm quản lý Đường sông (Danh sách và mức phụ cấp cụ thể tại phụ lục kèm theo).

2/ Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là 05 năm, kể từ ngày 01/11/2007; Thời gian hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm và phụ cấp lưu động từ ngày 01/11/2007.

Cách tính trả chế độ phụ cấp thu hút; phụ cấp độc hại, nguy hiểm và phụ cấp lưu động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính: Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3/ Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp nêu trên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Đoạn quản lý đường sông quản lý đối tượng hưởng phụ cấp.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các Trạm quản lý Đường sông thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ TLTC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân