Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 400/BXD-TTr
V/v trả lời công văn số 3393/UBND-CN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 22/11/2007 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có công văn số 3393/UBND-CN đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến giải quyết đối với khiếu nại của bà Trần Lệ Mẫn xin lại nhà số 79 Lê Lợi, thành phố Pleiku.

Về vấn đề này, ý kiến của Bộ Xây dựng như sau:

Nhà nước đã có quyết định quản lý và bố trí sử dụng đối với căn nhà 79 Lê Lợi, thành phố Pleiku từ năm 1980 đến nay. Căn cứ Quyết định số 297/CT ngày 2/10/1991 của hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề về nhà ở thì căn nhà nói trên thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 1996 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành quyết định bác đơn đòi lại nhà của ông Trần Thanh Sơn (nguyên là chủ sở hữu nhà). Đến nay, bà Trần Lệ Mẫn (cháu của ông Trần Thanh Sơn) lại có đơn đòi lại căn nhà nói trên là không thể giải quyết được. Bởi lẽ, theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội thì “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất”.

Đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời khiếu nại của bà Trần Lệ Mẫn theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP Bộ, TTr, hồ sơ. Ln5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam