Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3964VPCP-ĐMDN
V/v thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3634/TTr - BGTVT ngày 13 tháng 6 năm 2007) về việc cho phép thí điểm xây dựng Đề án chuyển Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban Quản lý dự án 1 thuộc Bộ Giao thông vận tải từ đơn vị sự nghiệp sang công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 100% vốn nhà nước,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải xây dựng Đề án thí điểm chuyển Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban Quản lý dự án 1 từ đơn vị sự nghiệp thành công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, lấy ý kiến các Bộ liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3964/VPCP-ĐMDN về việc thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động ban quản lý dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3964/VPCP-ĐMDN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/07/2007
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Viết Muôn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/07/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản