Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 3963/TCHQ-KTTT
V/v trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 40

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn

Trả lời vướng mắc nêu tại công văn số 1636/HQLS-TG ngày 01/8/2008 của Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết a2 điểm a khoản 4 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì: Cơ quan hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế áp dụng đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu thuộc diện phải nộp thuế ngay, đồng thời phải thực hiện việc tham vấn theo quy định tại tiết b.2.1.2 và tiết b.2.2.1 điểm b khoản 3 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008.

Như vậy, theo quy định trên đây, hàng hoá không thuộc diện phải nộp thuế ngay thì không thuộc đối tượng cơ quan hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế, do đó không phải nộp khoản bảo đảm về trị giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc