Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3888/TM-XNK
V/v chuyển hàng chưa tái xuất vào tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 1503/XD-XNK ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam về việc chuyển xăng dầu chưa tái xuất vào tiêu thụ nội địa;

Căn cứ Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4 tháng 2 năm 1999 và Quyết định bổ sung số 0556/2000/QĐ-BTM ngày 3 tháng 4 năm 2000 của Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại đồng ý Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chuyển vào tiêu thụ nội địa 100 tấn Mogas 90 không chì đã tạm nhập theo tờ khai số 76/NK/NTXXD/HG ngày 5 tháng 9 năm 2003 để tái xuất sang Lào nhưng chưa tái xuất được do khách mua hàng gặp khó khăn. Số lượng xăng này được tính trừ vào chỉ tiêu nhập khẩu xăng Bộ Thương mại đã giao cho Tổng Công ty.

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo Luật định trước khi chuyển hàng vào tiêu thụ nội địa và thực hiện các quy định tại Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4 tháng 2 năm 1999 và Quyết định bổ sung số 0556/2000/QĐ-BTM ngày 3 tháng 4 năm 2000 của Bộ Thương mại.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 5 tháng 10 năm 2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ