Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3882/TM-XNK
V/v bổ sung cửa khẩu tái xuất

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư

Trả lời công văn số 9518/PTC-KDXD ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư về vấn đề trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung công văn số 2921/TM-XNK ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Bộ Thương mại để Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư được tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu cảng Cần Thơ để cung ứng cho tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam.

Mọi nội dung khác quy định tại công văn số 2921/TM-XNK dẫn trên của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ