Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3869/TM-XNK
V/v tạm xuất, tái nhập máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình tại Lào

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty Hợp tác Kinh tế - Bộ Quốc Phòng

Trả lời công văn số 1009/CV ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Công ty Hợp tác Kinh tế về việc nêu trên:

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo tinh thần công văn số 0687/TM-XNK ngày 19 tháng 3 năm 003 của Bộ Thương mại gửi Tổng cục Hải quan thì việc xuất khẩu, nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào trong nước để thi công công trình của doanh nghiệp đến làm thủ tục tại cơ quan Hải quan theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, không phải xin phép Bộ Thương mại.

Vì vậy, đối với việc đưa máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình sang Cộng hoà DCND Lào phục vụ thi công công trình của Công ty đề nghị Công ty đến cơ quan Hải quan để được giải quyết thủ tục theo quy định hiện hành.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Đức Quang