Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3819/TCT-TS
V/v: C/s thu liên quan đất đai

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời Công văn số 2255/CT-THDT ngày 14/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc trong khi thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Tài nguyên – Môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề nghị của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa:

Tất cả hồ sơ khi người sử dụng đất (tổ chức kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân) khi thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà đất (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác nếu có) phát sinh trên địa bàn (quận, huyện) nào thì Chi Cục thuế của địa bàn (quận, huyện) đó tiếp nhận hồ sơ về thực hiện nghĩa vụ tài chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của địa bàn đó chuyển đến và có trách nhiệm luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính và Tài nguyên – Môi trường”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3819/TCT-TS của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong khi thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Tài nguyên – Môi trường

  • Số hiệu: 3819/TCT-TS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/10/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/10/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản