Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3774/TCT-PCCS

V/v: thuế GTGT đối với  hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH Gió Xanh
(14 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 48/CVGX 2005 ngày 23/9/2005 của Công ty TNHH Gió xanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 10, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “… hoạt động biểu diễn nghệ thuật như:tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc; hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác và dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; và theo hướng dẫn tại điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) thì hoạt động quảng cáo áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì hoạt động tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể loại trên (có thu tiền hoặc không thu tiền) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật đó nhưng có phát sinh về quảng cáo sản phẩm, thương hiệu thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% đối với quảng cáo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Gió Xanh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương