Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3717/YT-PC
V/v gửi văn bản QPPL liên quan đến y tế để kiểm tra và xử lý

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 14/11/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Điều 12 của Nghị định quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra các văn bản có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành”. Như vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế có thẩm quyền  kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến y tế do các Bộ, ngành khác, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Để nghiêm chỉnh thực hiện thẩm quyền trên Bộ Y tế kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế thì bổ sung vào mục “Nơi nhận” của văn bản tên của Bộ Y tế (Vụ Pháp chế). Sau khi văn bản được ký, ban hành, đề nghị gửi văn bản đó đến Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) để kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng