Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3700/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty TNHH SX Nguyên Khiêm
(27/28 B Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3 Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 20-2005/NK ngày 6/10/2005 của Công ty TNHH SX Nguyên Khiêm về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

“Các mức thuế suất thuế GTGT quy định tại Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

Do đó hoạt động “Mạ kẽm nhúng nóng” sẽ được áp dụng thuế suất phù hợp với thuế suất của sản phẩm đưa mạ kẽm nhúng nóng, những mặt hàng là sản phẩm cơ khí thuộc nhóm thuế suất 5% thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo các sản phẩm này.

Trước ngày nhận được công văn này, các trường hợp đã ghi hóa đơn áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động “mạ kẽm nhúng nóng” mà đơn vị mua đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đơn vị bán đã kê khai thuế GTGT đầu ra thì không điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến