Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3660 TM/XNK
V/v Điều chỉnh mức kim ngạch tối thiểu đối với mặt hàng gạo năm 2002 trong Quy chế thưởng vượt kim ngạch xuất khẩu năm 2003.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tổng Công ty Nhà nước.
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam. 

 

Ngày 9 tháng 9 năm 2003, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM , về việc ban hành Quy chế hưởng xuất khẩu đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2003 vượt so với năm 2002.

Tại điểm 2,  điều 4, Chương 2 của Quy chế này có quy định mức đạt kim ngạch năm 2002 của các nhóm mặt hàng gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều (đã qua chế biến), nay điều chỉnh mức đạt kim ngạch năm 2002 đối với mặt hàng gạo là 500.000 USD trở lên. Các mặt hàng khách không thay đổi.

Bộ Thương mại xin thông báo đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng Công ty Nhà nước, Hiệp hội Lương thực Việt Nam được biết để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu