Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3647/BCT-KHĐT
V/v Hướng dẫn thủ tục TNTX tại chỗ thiết bị thực hiện dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được phản hồi của một số doanh nghiệp đề nghị xin cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ máy móc thiết bị thực hiện dự án đầu tư. về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Ngày 29/11/2006, Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) đã ban hành Thông tư số 13/TT-BTM hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Điều chỉnh của Quyết định 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng chính phủ về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc phạm vi Điều chỉnh của Quyết định 91/TTg sẽ trực tiếp làm thủ tục xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tại cơ quan hải quan mà không phải xin giấy phép của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương)

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan cho phép các doanh nghiệp thuộc phạm vi Điều chỉnh của Quyết định 91/TTg, trước đây đã được Bộ thương Mại cho phép tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị để nghiên cứu, thử nghiệm, phục vụ dự án đầu tư được làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ mà không phải xin phép Bộ Công Thương theo quy định tại phần B, Mục 2, Điều II, Khoản 1 của Thông tư 112/2005/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Tổng cục Hải quan kịp thời phản ánh để Bộ Công Thương kịp thời phối hợp giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh