Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3623/TM-XNK
V/v xử lý nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4475/VPCP-KTTH ngày 12/9/203 của Văn Phòng Chính Phủ về điều chỉnh việc quản lý nhập khẩu phế liệu theo chức năng nhiệm vụ mới của các Bộ liên quan, Bộ Thương mại xin báo cáo như sau:

Tại điều 9 Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 có quy định về quản lý phế liệu phế thải như sau: “Giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường căn cứ vào pháp luật hiện hành quy định và công bố Danh mục phế liệu, phế thải cấm nhập khẩu; điều kiện và tiêu chuẩn các loại phế liệu, phế thải sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất trong nước được phép nhập khẩu để làm cơ sở cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu”.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường đã có Quyết định số 10/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/5/2001 và sau đó được thay thế bởi Quyết định số 65/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/12/2001 ban hành Danh mục các loại phế liệu, phế thải đã được xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

Nay do Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường đã tách thành hai Bộ. Để việc quản lý phế liệu phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của các Bộ mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện khi có nhu cầu nhập khẩu,. Bộ Thương mại kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Điều 9 Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg như sau: Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ pháp luật hiện hành, quy định và công bố Danh mục phế liệu, phế thải cấm nhập khẩu, điều kiện về tiêu chuẩn các loại phế liệu, phế thải sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất trong nước được nhập khẩu để làm cơ sở cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem quyết định.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ