Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3598 TM/XNK
V/v chuyển khẩu dầu diesel

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty CP Phát triển Kinh tế hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (Devyt J.S.C)

Trả lời công văn số 920 CV/DEVYT ngày 11/9/2003 của Công ty về việc hướng dẫn thủ tục chuyển khẩu dầu diesel;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo “Quy chế về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu” ban hành kèm theo Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại thì “Thương nhân Việt Nam được kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá phù hợp với ngành hàng đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” trừ những hàng hoá thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu chỉ được kinh doanh chuyển khẩu khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại xin thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Đức Quang