Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3594/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5201, 5203

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty Dệt may Thắng Lợi
 (Số 2 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Binh, TP. HCM)

Trả lời đề nghị của Công ty Dệt may Thắng Lợi tại văn bản số 378A/CV-TL-XK ngày 3/9/2003 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng bông (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 5201, 5201, 5203), Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/203 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 04/2003/TT-BTM ngày 10/07/2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Dệt may Thắng Lợi được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng bông (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu là 5201, 5202, 5203) với số lượng: 600 tấn (viết bằng chữ: sáu trăm tấn).

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại thông tư số 04/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu