Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3556 TM/XNK
V/v nhập khẩu phụ tùng ô tô cũ, chưa qua sử dụng, đã bị sét gỉ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Trả lời công văn số 4200/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2003 của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu phụ tùng ô tô cũ nhưng chưa qua sử dụng, đã bị sét gỉ, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Tại mục 9 phần II Phụ lục số 01 Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 đã quy định phụ tùng ô tô đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu.

Như vậy, phụ tùng ô tô mới hoặc cũ nhưng chưa qua sử dụng thương nhân được nhập khẩu theo quy định hiện hành. Tuy nhiên đối với lô phụ tùng ô tô tải IFA mà Tổng cục đã nêu thì việc nhập khẩu phải được thực hiện trên cơ sở hàng chưa qua sử dụng nhưng chất lượng bảo đảm như phụ tùng mới cùng loại.

Bộ Thương mại đề nghị Tổng Cục Hải quan chỉ đạo Hải quan địa phương cho giám định chất lượng lô hàng để giải quyết thủ tục nhập khẩu. Trong trường hợp lô hàng vẫn đảm bảo chất lượng sử dụng an toàn (có thể tham khảo thêm ý kiến Bộ Giao thông - Vận tải) thì giải quyết cho làm thủ tục thông quan theo quy định hiện hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu