Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 3540/TCT-QLN

V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1060/CT-KT1 ngày 20/7/2007 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty TNHH FWU JI RESINS CHEMICAL INDUSTRY VIET NAM tại Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế và Chi nhánh thì: Chi nhánh đóng tại thành phố Hải Phòng, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH FWU JI RESINS CHEMICAL INDUSTRY VIET NAM. Trong thời gian mới thành lập, nhân sự chưa ổn định nên Chi nhánh đã kê khai, khấu trừ quá thời hạn quy định đối với số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu theo Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước số: DL/2006-0001352 ngày 28/11/2006 với số tiền là: 43.181.863đ.

Theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và xét tình hình cụ thể của Chi nhánh Công ty TNHH FWU JI RESINS CHEMICAL INDUSTRY VIET NAM đã nêu trên đây. Được sự đồng ý của Bộ Tài chính về việc xử lý khấu trừ thuế đối với hóa đơn GTGT kê khai chậm. Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị của Cục thuế giải quyết cho Chi nhánh Công ty TNHH FWU JI RESINS CHEMICAL INDUSTRY VIET NAM tại Hải Phòng được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu theo Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước số: DL/2006-0001352 ngày 28/11/2006 với số tiền là: 43.181.863đ. Chi nhánh bị xử phạt đối với hành vi vi phạm về đăng ký, kê khai thuế (điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CN Cty TNHH FWU JI RESINS CHEMICAL INDUSTRY VIET NAM;

- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Văn Huyến

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3540/TCT-QLN về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3540/TCT-QLN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản