Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 3539/TCT-KK

V/v: Kê khai khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10770/CT-KTT2 ngày 09/8/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của Ban quản lý dự án tòa nhà hỗn hợp HH4-Mỹ Đình (Ban quản lý). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Ban quản lý vì lý do khách quan nên chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài của Ban quản lý số 0015263 phát sinh ngày 21/11/2006 đã kê khai quá thời hạn 03 tháng; Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra và xác định đơn vị đã kê khai và nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn quá thời hạn 03 tháng và tình hình thực tế tại Ban quản lý dự án; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội giải quyết cho Ban quản lý được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài nêu trên với số tiền thuế là: 86.273.000 đồng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BQL DA tòa nhà HH4-Mỹ Đình (Nhà G10-Phường Thanh Xuân Nam – Q.Thanh Xuân – Hà Nội)

- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Văn Huyến