Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 3537/TCT-HT

V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Mai Linh
(Đ/c: 166 Bình Giả, Phường 8, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 12-07/ML ngày 04/7/2007 của Doanh nghiệp tư nhân Mai Linh về việc ưu đãi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 27 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), quy định: “Ngoài các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định này, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu còn được hưởng thêm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp”.

- Tại Điều 39 Nghị định số 164/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh hàng xuất khẩu quy định tại mục III Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, ngoài việc được miễn thuế, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điều 36, Điều 37, Điều 38 của Nghị định này còn được hưởng ưu đãi thêm về thuế TNDN”.

Căn cứ các quy định nêu trên, thì DNTN Mai Linh được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/NĐ-CP, đến năm 2000 doanh nghiệp đã hết thời gian được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập, nên DNTN Mai Linh chỉ được hưởng ưu đãi thêm về thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về xuất khẩu theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 51/1999/NĐ-CPĐiều 39 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên kể từ khi có thu nhập chịu thuế đến hết năm 2000.

Tổng cục Thuế trả lời để DNTN Mai Linh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-  Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính

- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3537/TCT-HT về ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3537/TCT-HT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản